Il sindaco di Mesagne incontra il campione olimpico Dell’Aquila

74 Visite

Sabato scorso, insieme a Emanuele Castrignanò e a Mimmo Stella, il sindaco aToni Matarrelli ha incontrato il campione mesagnese Vito Dell’Aquila, oro olimpico del taekwondo a Tokyo 2020.

Il giovane atleta si è recato   insieme ai suoi genitori a Palazzo Celestini per ricevere il tributo di versi in vernacolo che il poeta mesagnese aveva scritto per celebrare la sua vittoria e che il Campione aveva ascoltato per la prima volta durante la festa in suo onore organizzata dall’Amministrazione Comunale, lo scorso 11 agosto, presso lo Stadio comunale “Alberto Guarini”. È stato possibile  riassaporare per i partecipanti all’ incontro una grande e indimenticabile emozione, paragonabile solo al grande e identico sogno regalato loro  da Carlo Molfetta a Londra nel 2012. 

Vito  ha confessato ai presenti che in questi mesi non ha mai smesso di allenarsi: sta inseguendo il suo prossimo traguardo, magari un’altra medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2024 a Parigi.  Ecco il testo della poesia di Emanuele dedicata al campione, orgoglio cittadino e non solo.

A Vito Dell’Aquila

Tuttu lu mundu, ti Misciagni, è štrulicatu

pi lla midaglia ca Vitu è ccunquištatu.

Mitaglia t’oru, l’innu ca sunava

e llu triculori, iertu, s’innazava.

Era vintu, sì. Ma, iddu, lu sapia

pircè lu nonnu ti ‘n cielu lu vitia,

tava curaggiu, cu ffoca li critava

l’urtama mossa c’ancora li mancava.

Nd’hamu cummossi, uardandu štu vagnoni

cumbattiri cu nna forza ti lioni,

senza virgogna, nna lacrama è šcinduta

pi quedda vittoria ca tutti hamù vuluta.

Ncignau piccinnu, lu nonnu lu purtava

ddò lu Meštru Baglivu, ca mparava,

ntra nna paleštra, ti tanti friquintata,

comu lu sport la vita và ffruntata.

Chianu, chianu, Vitu, ddà s’incapuniu:

“Toppu Molfetta, qudd’oru vogghiu iu”.

Cu ppassioni e ssacrifici s’è llinatu,

sapendu ca nienti veni rricalatu.

Figghiu ti famiglia semplici, ma sana,

cu ssuturi ti fešta e uttisciana,

si l’è ffatiata, pircè iddu sapia

cuddu ca lu nonnu, sempri, li ticia.

Cu quedda facci, lu figghiu è ddivintatu

ti tutti quiddi ca l’hamù uardatu,

ogni vvota ca vinia ntirvištatu

e ddi Misciagni sua no ss’è scurdatu.

Štasera t’ogni vvanda hannù vinuti,

amici, parienti e tanti scanušciuti,

pircè Misciagni lav’a ffištiggiari

cu ll’oru ‘n piettu, ca no ssi po’ scurdari.

(Con stima e ammirazione, Emanuele Castrignanò)

Lo sport portatore di sani valori e i suoi protagonisti esempio di impegno e sacrificio.

Promo